عنوان سخنران مدت دوره قیمت تخفیف قیمت پرداختی
کد تخفیف
جمع کل تومان
تخفیف تومان
مالیات تومان
جمع پرداختی تومان
تسویه حساب