نمایش محصولات موجود : ویژه ها : محصولات و دوره ها : فیلتر :

طراحی تجربه کاربری

سخنران : مهندس کسری رفالیان

جزئیات

نحوه عمل در بازار رقابتی

سخنران : دکتر باب ریچارد

جزئیات

مدیریت ابهام

سخنران : دکتر علیرضا شکوهی

جزئیات

مدیریت حل مسئله

سخنران : دکتر بهروز اقبالی

جزئیات

رهبری

سخنران : دکتر آرلن طهماسیان

جزئیات

ذهنیت شناسی در فروش

سخنران : مهندس بهروز افشار

جزئیات