نمایش محصولات موجود : ویژه ها : محصولات و دوره ها : فیلتر :

قانون 20*80

سخنران : دکتر پندار شهبازی

جزئیات

جهانی شدن Globalization

سخنران : دکتر علی صنایعی

جزئیات

استراتژی راهبردی

سخنران : دکتر باب پریتچارد

جزئیات

CRM (اهمیت شناخت مشتری)

سخنران : دکتر شریل توماس

جزئیات

طراحی تجربه کاربری

سخنران : مهندس کسری رفالیان

جزئیات