نمایش محصولات موجود : ویژه ها : محصولات و دوره ها : فیلتر :

مدیریت ابهام

سخنران : دکتر علیرضا شکوهی

جزئیات

مدیریت حل مسئله

سخنران : دکتر بهروز اقبالی

جزئیات

ذهنیت شناسی در فروش

سخنران : مهندس بهروز افشار

جزئیات