عنوان سخنران مدت دوره قیمت تخفیف قیمت پرداختی
جمع کل تومان
تخفیف تومان
مالیات تومان
جمع پرداختی تومان