تشریفات و آداب ظاهری (اتیکت)

سخنران : دکتر علی محمد بیدارمغز

مدت زمان :

قیمت :

توضیحات محصول

توضیح در مورد آداب ظاهری 

 

زیر دوره های این محصول

دوره قیمت تصویر
آراستگی ظاهری آراستگی ظاهری
قدرت زیبایی قدرت زیبایی
تفکر در مورد آراستگی تفکر در مورد آراستگی
عوامل زیباپرستی عوامل زیباپرستی
تاثیرات زیبایی تاثیرات زیبایی
متناسب بودن لباس و ظاهر متناسب بودن لباس و ظاهر
مدیریت تاثیر بر ظاهر مدیریت تاثیر بر ظاهر
آیتم های متناسب در ظاهر آیتم های متناسب در ظاهر
نکاتی در ارتباط با ظاهر نکاتی در ارتباط با ظاهر

نمونه محصول